Back to Bataan (1945) สมรภูมิบาตาอัน

Back to Bataan (1945) สมรภูมิบาตาอัน

ในปีพ.ศ. 2485 หลังจากการล่มสลายของฟิลิปปินส์ในการปกครองของญี่ปุ่น พ.อ.โจเซฟ แมดเดน กองทัพสหรัฐฯ อยู่ข้างหลังเพื่อจัดระเบียบการต่อต้านในท้องถิ่นเพื่อต่อต้านผู้รุกรานของญี่ปุ่น

[HD]เสียงไท 6.6) + Soundtrack (6.6)
EP.6.6 /10

แสดงความคิดเห็น