The Dream Of The Red Chamber (1977) ความฝันในหอแดง

The Dream Of The Red Chamber (1977) ความฝันในหอแดง

หลินไต้อวี้ จากตระกูลหลินเดินทางมาอาศัยบ้านญาติที่จวนหรงกั๋ว และได้รู้จักกับ เจี่ยเป่าอวี้ หลังจากนั้นไม่นาน เสวี่ยเป่าไช่ ก็เข้าจวนมาด้วยเช่นกัน ด้วยวัยที่ไล่เลี่ยกันทั้ง 3 จึงสนิทสนม เติบโตด้วยกัน ทั้งหลินไต้อวี้ และ เสวี่ยเป่าไช่ ต่างก็หลงรัก เจี่ยเป่าอวี้ แต่ เจี่ยเป่าอวี้ เป็นคนเจ้าชู้รักสนุก ทำให้หลินไต้อวี้ เข้าสู่วังวนของความทุกข์ทรมานจากความรัก

[HD]เสียงไท 6.8) + Soundtrack (6.8)
EP.6.8 /10

แสดงความคิดเห็น